Acer ePresentation Management

Acer ePresentation Management 2.5

Miễn phí
Nhanh và cách dễ dàng để thiết lập cuốn sổ của cậu PC là phân giải
Người dùng đánh giá
3.0  (71 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.5.4300 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Acer Inc.
Acer ePresentation Management đề nghị anh một nhanh và cách dễ dàng để thiết lập cuốn sổ của cậu PC là phân giải khi sử dụng một chiếu hoặc người khác bên ngoài thiết bị hiển thị. Acer ePresentation Management có hai chung các độ phân giải pre-xác định. Chọn một trong hai sẽ đặt máy theo dõi và bên ngoài màn trình độ phân giải.
Thông tin được cập nhật vào: